Координациялоо жана макулдашуу процессин башкаруу чөйрөсүндөгү базалык чаралар
Координациялоо жана макулдашуу процессин башкаруу чөйрөсүндөгү базалык чаралар
Тест

Welcome to your 5 - Модуль кыр

Кийинки саналгандардын ичинен кайсынысы макулдашылган жооп берүү чараларын кабыл алууда аялдардын жана кыздардын катышуусу механизмин камтыйт?Add description here!
Аялдарга жана кыздарга карата зомбулук суроолорун чечүүдө координациялоо кандай артыкчылыктарды берет?
Стандарттар координацияланган жооп берүү чараларынын отчеттуулугун колдоого алган ырааттуу механизмдерди жана процесстерди түзүүгө жардам беришет. Төмөндөгү жетектөөчү принциптердин ичинен кайсынысы координациялоо үчүн мекемелердин отчеттуулугунун стандарттарын киргизүүдө колдонулат?
Секторлордун жана мекемелердин ортосундагы өнөктөштүк мамилелер кийинки каражаттардын эсебинен дайыма бекемделип турат:
Координациялоодо жана координациялоону башкарууда колдонула турган негизги кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги элементтери камтышат:
Жергиликтүү деӊгээлдеги координациялоо мыйзамдарды жана саясатты иштеп чыгууну, ресурстарды бөлүштүрүүнү, координацияланган жооп берүү чараларынын стандарттарын аныктоону камтыйт. Бул аныктама туурабы?
Кийинки саналып берилген чаралардын ичинен кайсылары жергиликтүү деӊгээлде ишке ашырылат?
Жергиликтүү деӊгээлдеги координациялоону жана башкарууну натыйжалуу ишке ашыруу үчүн кайсы негизги элементтерге көӊүл буруу керек?
Жабыр тарткан адамдарды виктимизациялоого жол бербөө максатында аларды координациялоо чараларына мониторинг жана баалоо жүргүзүү процессине катыштырышпайт. Бул көз караш туурабы?
Конфиденциалдуулукту сактоодогу ачык-айкындуулук жана тобокелчиликтерди минималдуулукка чейин түшүрүү камтыйт:
Кийинки саналгандардын ичинен кайсынысы макулдашылган жооп берүү чараларын кабыл алууда аялдардын жана кыздардын катышуусу механизмин камтыйт?
Кийинки саналгандардын ичинен кайсынысы макулдашылган жооп берүү чараларын кабыл алууда аялдардын жана кыздардын катышуусу механизмин камтыйт?
Кийинки саналгандардын ичинен кайсынысы макулдашылган жооп берүү чараларын кабыл алууда аялдардын жана кыздардын катышуусу механизмин камтыйт?
Ресурстук материалдар
Модуль 5. БАЗОВЫЕ МЕРЫ В ОБЛАСТИ КООРДИНАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СОГЛАСОВАНИЯ. Пакет базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию. Файлды жүктөө