Базалык социалдык кызмат көрсөтүүлөр
Базалык социалдык кызмат көрсөтүүлөр
Тест

Welcome to your Модуль 4 кыр

«Аялдарга багытталган ыкма» түшүнүгү эмнени түшүндүрөт?
Базалык социалдык кызмат көрсөтүүлөр кандай учурларда сунуш кылынуусу керек?
Социалдык кызмат көрсөтүүлөр өзүнө камтыйт:
Кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткирүүчүлөрү айылдарда жана алыскы райондордо жашаган аялдарга жана кыздарга эгер алар зомбулукка кабылышса, кайсы жерден жана кандай жардамдарды алышса боло тургандыгын кантип маалымдай алышат?
Зомбулукту башынан өткөргөн аялдарга жана кыздарга кризистик маалыматты берүүдө социалдык кызмат көрсөтүүлөр тарабынан кандай факторлор эске алынуусу зарыл?
Зомбулуктан жабыр тарткан аялдар үчүн коопсуз жай/ баш калкалоочу жай кызмат көрсөтүүлөрү берилет?
Зомбулукка кабылган аялдарга жана кыздарга колдоо көрсөтүү үчүн ишеним телефондору кийинкидей болуулары керек:
Жабыр тарткан адамдардын укуктары тууралуу маалымат берүү базалык социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн топтомунун бир бөлүгү болуп эсептелеби?
Сүйлөмдү аяктагыла: «Базалык кызмат көрсөтүү «экономикалык көз карандысыздыкка, ден соолукту калыбына келтирүүгө жана өз алдынчалуулукка ээ болууга багытталган жардам» …
Зомбулукка кабылган аялдарга жана кыздарга психосоциалдык колдоо көрсөтүү жана кеӊеш берүү камтыйт:
Ресурстук материалдар
Модуль 4. БАЗОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Пакет базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию. Файлды жүктөө